پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تعداد نمایندگان زن در مجلس دوازدهم افزایش می‌یابد؟

تعداد نمایندگان زن در مجلس دوازدهم افزایش می‌یابد؟

به گزارش خبرنگار مجلس پایگاه خبری رأس امور،نتایج انتخابات در حوزه‌های مختلف، نشان از راهیابی مجدد برخی نمایندگان زن مجلس،‌ پیروزی چند چهره جدید و عدم‌توفیق برخی نمایندگان مجلس یازدهم دارد.نتایج انتخابات در حوزه‌های مختلف، نشان از راهیابی مجدد برخی نمایندگان زن مجلس،‌ پیروزی چند چهره جدید و عدم‌توفیق برخی نمایندگان مجلس یازدهم دارد.در مجلس […]

جستجو کردن