پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

‌اولین وزیر امور خارجه شهید…

‌اولین

‌اولین وزیر امور خارجه شهید… به گزارش پایگاه خبری رأس امور،حسین امیر عبداللهیان بعنوان اولین وزیر خارجه شهید در تاریخ ایران و فردی که در دوران مسئولیت او موفقیت های راهبردی و بلندمدت برای منافع ملی ایران و کشورهای منطقه رخ داد؛ تبدیل به یک نماد و برند ملی در تاریخ ایران شد. 🔹‌روحش شاد

جستجو کردن