پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سرنوشت بیمه معلمان با پایان قرارداد بیمه با وزارت آموزش و پرورش چه می شود؟؟

سرنوشت بیمه معلمان با پایان قرارداد بیمه با وزارت آموزش و پرورش چه می شود؟؟

با پایان قرارداد بیمه با وزارت آموزش و پرورش در چند روز آینده که خدمات خوبی به معلمان عزیز کشور میداد و حال سوال این است که آیا وزارت آموزش و پرورش با حمله سودجویان و دلال های خفته در کمین قرارداد خود را با چه بیمه ای  تمدید میکند؟؟؟؟ به گزارش گروه فرهنگی پایگاه […]

جستجو کردن