پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

خبر فوری/چرا نباید به پزشکیان رأی دهیم

در این مقاله به مواردی که باعث میشود تفکر زیادی در مورد رأی ندادن به پزشکیان بکنید اشاره شده است که حتما مردم فهیم و با بصیرت ما با مطالعه حتی بخشی از این علت ها قطعا به جریان موسوم به دولت سوم روحانی و پزشکیانی که پرچم دار این جریان است رأی نه میدهند و نخواهند داد.

جستجو کردن