پایگاه خبری رأس امور

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

روایت یک افسر بعثی از شهامت نیروهای ایرانی

روایت یک افسر بعثی از شهامت نیروهای ایرانی

روایت یک افسر بعثی از شهامت نیروهای ایرانی،لشکر پنجم به فرماندهی سرهنگ ستاد، «الحیالی» به سمت محور مذکور حرکت کرد. این لشکر، نیرویی زرهی بود. لشکر یازدهم پیاده نیز مأمور همراهی با آن‌ها شد. این نیروها طی جنگ سختی توانستند از پیشروی رزمندگان ایرانی جلوگیری کنند. نیروهای ایرانی مجبور به توقف و ناچار به عقب‌نشینی […]

جستجو کردن